Kontakt
Rada Nadzorca/Zarząd
Krótka historia Spółdzielni
Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce
Druki do pobrania
Regulaminy
W załączniku przedstawiamy Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Członków, odbytym w dniach 11,12,13 czerwca 2019r.
Artykuł w Tęczy Polskiej" nt.pierwszej kotłowni przyblokowj w Praszce
 
Ochrona Danych Osobowych
Inspektor Danych osobowych
 
Oferta Programowa
 
Taryfy
Modem kablowy
Podstawy
 
Spółdzielczy kanał informacyjny
Klub Osiedlowy
 
ogłoszenie wyników przetargu 2018 rok
 
» strona główna
  Strona główna  

Informacje

 Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej 19/2019 z dnia 23.07.2019 r.

  OGŁOSZENIE

  Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce

ogłasza konkurs na stanowisko:

 

 Zastępca Prezesa Zarządu ds. techniczno - eksploatacyjnych 

 

  I. Kandydat przystępujący do konkursu powinien spełniać następujące warunki:

 

 1.  

  być członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce.

 2.  

  posiadać wykształcenie wyższe techniczne lub średnie,

  preferowany profil budowlany (mile widziane uprawnienia budowlane),

 3.  

  co najmniej 5 letni staż pracy na samodzielnym stanowisku,

 4.  

  znajomość Prawa spółdzielczego oraz zasad funkcjonowania spółdzielni

  mieszkaniowych – będzie dodatkowym atutem,

 5. znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane i innych przepisów z zakresu

  budownictwa – będzie dodatkowym atutem,

 6.  

  posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw

  publicznych,

 7.  

  pełna dyspozycyjność, znajomość obsługi komputera, w tym pakietów

  biurowych MS Office, Open Office i innych,

 8.  

  uprawnienia dozorowe w zakresie dozoru instalacji energetycznej

  (grupa I, II, III) – będą dodatkowym atutem.

 

II. Oferta kandydata winna zawierać:

 

 1.  

  pisemne oświadczenie o nie pozostawaniu z członkami Rady Nadzorczej SM

  w Praszce w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub

  powinowactwa w linii prostej,

 2.  

  kserokopie dokumentów świadczących o spełnieniu warunku określonego w

  punkcie I ust. 2, 3, 8 Regulaminu, oraz oświadczenia o spełnieniu warunków

  określonych w punkcie I ust. 1,6 Regulaminu,

 3.  

  CV kandydata zawierające również wyrażenie zgody na przetwarzanie

  informacji i przechowywanie danych osobowych w celu rekrutacji,

 4.  

  list motywacyjny,

 5.  

  aktualne zaświadczenie o niekaralności i oświadczenie o nie podleganiu

  ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji kierowniczych,

 6. pisemne oświadczenie zgodnie z § 61 ust. 3

  Statutu SM w Praszce.

 

  Do zadań na ww. stanowisku należeć będzie w szczególności:

 

 1.  

  Nadzór nad opracowywaniem planów rzeczowych i sprawozdań

  przez podległy dział.

 2.  

  Sprawowanie nadzoru nad realizacją robót inwestycyjnych Spółdzielni.

 3.  

  Sprawowanie nadzoru nad robotami remontowymi

  realizowanymi przez Spółdzielnię.

 4.  

  Nadzór nad czynnościami realizacji, odbioru i rozliczeń z wykonawcami

  przeprowadzającymi prace na budynkach Spółdzielni.

 5.  

  Prowadzenie dokumentacji związanej z przetargami ogłaszanymi w Spółdzielni.

 6.  

  Prowadzenie dokumentacji pozwoleń, decyzji i innych dokumentów

  budowlanych niezbędnych do realizacji prac remontowo budowlanych.

 7.  

  Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem zadań podległych mu

  samodzielnych stanowisk.

 

   Oferty z dopiskiem „Konkurs” należy składać do dnia 23.08.2019r.

do godz. 15.00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce (pok. nr 2)

przy ul. Mickiewicza 18, w Praszce.

 

 

 

  O terminie zakwalifikowania i przeprowadzenia drugiego etapu konkursu kandydaci

zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

 

    Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo nie skorzystania ze złożonych ofert. Złożonych aplikacji nie zwracamy.

 

 

dostępne są w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej:

  www.smpraszka.com.pl 

 

Stanowisko będzie do objęcia od dnia 01.10.2019 r.

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Sekretarz Rady Nadzorczej

 

poczatek strony


 
 

 

 

 

Copyright: Spółdzielnia mieszkaniowa - wszelkie prawa zastrzeżone.
Webmaster - Strona główna - Administrator
ostatnia aktualizacja: 12.06.2007

Projekt i wykonanie: