Kontakt
Rada Nadzorca/Zarząd
Krótka historia Spółdzielni
Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce
Druki do pobrania
Regulaminy
W załączniku przedstawiamy Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Członków, odbytym w dniach 11,12,13 czerwca 2019r.
Artykuł w Tęczy Polskiej" nt.pierwszej kotłowni przyblokowj w Praszce
 
Ochrona Danych Osobowych
Inspektor Danych osobowych
 
Oferta Programowa
 
Taryfy
Modem kablowy
Podstawy
 
Spółdzielczy kanał informacyjny
Klub Osiedlowy
 
 
» strona główna / INFORMACJE / Regulaminy
  Regulaminy  

   Regulamin

montażu klimatyzatorów w Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce

§ 1

Regulamin określa zasady montażu klimatyzatorów w lokalach mieszkalnych budynków zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Praszce.

§ 2

Użytkownikami lokalu w rozumieniu niniejszego regulaminu są:

a) członkowie spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokali mieszkalnych,

b) członkowie spółdzielni, którym przysługuje prawo odrębnej własności do lokali mieszkalnych,

c) właściciele lokali mieszkalnych nie będący członkami spółdzielni,

d) najemcy lokali mieszkalnych, którzy mają zawarte umowy najmu.

§ 3

1. Pozwolenie na montaż klimatyzatora może być wydane wyłącznie na pisemny wniosek (podanie) skierowany przez zainteresowanego użytkownika lokalu do Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do regulaminu.

2. Zamontowanie kolejnego klimatyzatora wymaga oddzielnego pozwolenia.

§ 4

1. Dopuszczalny jest montaż klimatyzatora wyłącznie w następujących lokalizacjach:

a)  jednostki zewnętrzne klimatyzatorów można montować jedynie na posadzce loggii lub balkonów, w miejscu umożliwiającym swobodny przepływ powietrza,

b)  w przypadku lokali nie posiadających loggii lub balkonów, możliwe jest tylko zastosowanie klimatyzatora przenośnego z możliwością wyrzutu powietrza na zewnątrz.

 

2. Niedopuszczalny jest montaż klimatyzatora:

a) na ścianach zewnętrznych budynków,

b) na dachach budynków,

c) balustradach balkonów.

§ 5

Spółdzielnia Mieszkaniowa może wyrazić zgodę, o ile zostaną spełnione niżej określone warunki:

1. Jednostka zewnętrzna powinna być zamontowana tylko i wyłącznie w taki sposób, aby nie uszkodzić elewacji budynku.

2. Urządzenie powinno być zamontowane na specjalnych podporach tłumiących drgania i przenoszących obciążenia użytkowe urządzeń.

3. Przejścia przez ściany powinny być wykonane w sposób nie naruszający elementów konstrukcyjnych budynku (nadproża) i posiadać izolację przeciwwilgociową i termiczną.

4. Odprowadzenie skroplin powinno być wykonane w obrębie mieszkania, loggii, balkonu do pojemnika na skropliny, który musiałby być systematycznie opróżniany. Niedopuszczalne jest odprowadzanie skroplin na zewnątrz, bezpośrednio na posadzkę logii, balkonów, elewację budynków lub rurami po elewacji budynku.

5. Zabrania się chowania w ściany zewnętrzne budynku lub pod warstwą ociepleniową instalacji rozprowadzeniowej.

6. Montaż przewodów i urządzeń klimatyzacji powinien być wykonany, jako rozwiązanie docelowe (nie dopuszcza się stosowania rozwiązań tymczasowych i prowizorycznych).

7. Zasilanie elektryczne podłączyć do instalacji w mieszkaniu biorąc pod uwagę moc elektryczną klimatyzatora oraz przydział mocy wynikający z umowy z Zakładem Energetycznym.

8. Montażu klimatyzatora powinna dokonać firma specjalistyczna zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami montażu tego typu urządzeń oraz Dokumentacją Techniczno – Rozruchową danego urządzenia.

9. Dopuszcza się jedynie stosowanie klimatyzatorów z odpowiednimi aprobatami technicznymi, atestami i dopuszczeniami do stosowania w budownictwie.

10. Klimatyzator musi spełniać warunki „Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 112), zgodnie z którym poziom hałasu emitowany przez urządzenia nie może przekraczać 55 dB w ciągu dnia, oraz 45 dB w ciągu nocy.

11. Po zakończeniu prac lokator ma obowiązek zgłoszenia montażu klimatyzatora do odbioru w Spółdzielni w terminie do 7 dni od momentu zamontowania.

12. Zgłoszenie do odbioru wymaga formy pisemnej oraz przedłożenia świadectwa wyrobu, aprobaty, atestu i dopuszczenia do stosowania w budownictwie (załącznik nr 2) 

§ 6

Spółdzielnia cofnie zgodę na montaż klimatyzatora lub nakaże jego demontaż w przypadkach, gdy:

1. Klimatyzator został zamontowany bez zgody Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce.

2. Zamontowany klimatyzator w terminie do 7 dni od daty montażu nie został zgłoszony do odbioru wraz ze stosownymi dokumentami.

3. Zamontowany klimatyzator i sposób jego montażu nie spełniają określonych warunków technicznych.

4. Jednostka zewnętrzna będzie przekraczała dopuszczalny poziom hałasu.

§ 7

Wszelkiego rodzaju szkody wynikłe z pracy, awarii lub sposobu montażu klimatyzatora obciążają bezpośrednio użytkownika lokalu i zarazem zobowiązują do natychmiastowego ich usunięcia, a w uzasadnionych przypadkach do demontażu klimatyzatora.  

§ 8

1. Użytkownik lokalu ubiegający się o pozwolenia na montaż klimatyzatora:

a) przejmuje pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich związaną z odpowiednim zamocowaniem i użytkowaniem klimatyzatora,

b) przejmuje pełną odpowiedzialność cywilną wobec Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce za powstałe uszkodzenie mienia w trakcie użytkowania zamontowanego klimatyzatora, w tym uszkodzeń lub zabrudzeń elewacji budynku, okien i balustrad innych lokali w budynku,

c) zobowiązuje się do prowadzenia na własny koszt bieżącej konserwacji zamontowanego klimatyzatora oraz konstrukcji mocującej oraz dbania o zachowanie estetycznego wyglądu całości zamontowanych urządzeń,

d) zobowiązuje się na każde wezwanie Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce do umożliwienia jej upoważnionym pracownikom przeprowadzenia kontroli sposobu montażu i warunków eksploatacji klimatyzatora.

2. Na każde pisemne wezwanie Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce związane z koniecznością wykonania robót remontowych na elewacji budynku (np. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku), użytkownik lokalu zobowiązany jest do demontażu klimatyzatora wraz z konstrukcją mocującą we własnym zakresie.

W przypadku nie wykonania tego obowiązku przez użytkownika lokalu obciążają go koszty demontażu klimatyzatora wykonane na zlecenie Spółdzielni przez inne osoby prawne lub fizyczne albo przez służby techniczne Spółdzielni.

3. W przypadku nie wywiązywania się z ustaleń, o których mowa w punkcie 1c) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Praszce może nakazać w trybie pilnym demontaż klimatyzatora.

§ 9

Pozwolenie na montaż klimatyzatora lub odmowa wydania takiego pozwolenia wraz z uzasadnieniem, winna być wydana przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o wydanie pozwolenia.

§10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Prawa budowlanego, Prawa spółdzielczego oraz postanowienia Statutu i innych regulaminów Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce.

§ 11

Regulamin obowiązuje od dnia jego uchwalenia.

 

Zatwierdzono na posiedzeniu Plenum Rady w dn. 24.04.2020r.

protokół nr  4 / 2020  uchwała nr  14 / 2020

 

 

poczatek strony


 
 
 

Copyright: Spółdzielnia mieszkaniowa - wszelkie prawa zastrzeżone.
Webmaster - Strona główna - Administrator
ostatnia aktualizacja: 12.06.2007

Projekt i wykonanie: